פרויקט אגירת אנרגיה – סיכום פגישה 17.7.2021 משתתפים מטעם ועד ...

ענת שוסטר • 20/7/2021 כניסות

פרויקט אגירת אנרגיה – סיכום פגישה 17.7.2021 משתתפים מטעם ועד האגודה: אבי ישראלי (יו"ר), יוסי שניידר ומלכה עגור. משתתפים מטעם התושבים: יונתן מירב, אחיקם פינקל, ענת שוסטר וגלעד רונן. מטעם הוועד המקומי: אורן פנצר, יו"ר בהמשך למכתב ששלחה נציגות התושבים ביום 15.7.2021, הצדדים ניהלו שיח בונה. נציגי ועד האגודה עדכנו כי מדובר במיזם המצוי בשלב מקדמי ביותר. נכון למועד זה לא הושקעו תשומות בנושא מעבר לקיום פגישות עם נציגי 3 חברות פוטנציאלות להקמת המיזם בהיקף של שעות בודדות. ועד האגודה טרם בחן את ההשלכות שיכולות לנבוע מהקמת המיזם ובאופן כללי ברור לכל המעורבים, לרבות היזמים, שמדובר בנושא תקדימי שלא קיים מידע רב לגביו וטרם הוסדרה רגולציה מחייבת לגביו. להערכת ועד האגודה לוחות הזמנים המדוברים למימוש המיזם הם כ-5 עד 7 שנים. מבחינת השלב בו מצוי המיזם, לדברי נציגי ועד האגודה הנושא אושר כבר על ידי הוועד הקודם והושאר לטיפול הוועד הנוכחי. ועד החקלאים אישר את קידום המיזם והשלב הבא הוא הצבעה באסיפה הכללית של האגודה שקבועה ליום רביעי הקרוב (21.7.2021). האגודה תצביע בשאלה האם להתחיל מו"מ מול אחת החברות לקראת חתימה על הסכם אופציה (להבדיל מהסכם מסחרי מוגמר), שגם היא תותנה באישור האסיפה. נציגי ועד האגודה הבהירו שמדובר באופציה חד-צדדית שתוקנה ליזם. כלומר, ככל שיתממשו התנאים המוגדרים באופציה ההסכם יהיה מחייב. נציגי ועד האגודה הסבירו שהתנאים המתלים יהיו אישורים רגולטוריים של כל הרשויות הרלוונטיות, כאשר לעמדתם אישורים מטעם כל הרשויות הרלוונטיות מבטיחים הגנה על שלומם ובריאותם ורווחתם הכלכלית של תושבי שילת. נציגי התושבים אינם שותפים לעמדה זו והביעו דעתם שהרגולציה העתידית תתייחס למקרה הכללי ולא בהכרח להיבטים הספציפיים לקהילת שילת. לעמדת נציגי התושבים לא ראוי להסתמך על רגולציה שטרם נכתבה מבלי להשאיר שיקול דעת ומנגנונים חוזיים שיאפשרו הגנה מתאימה על האינטרסים של התושבים. נציגי התושבים הבהירו שלא ניתן לצפות את כל ההשלכות האפשריות של מיזם מסוג זה והציגו מספר דוגמאות מישראל (בעיקר בקשר לטורבינות רוח) שההשלכות הבריאותיות שלהן התבררו רק בדיעבד ולאחר שנים. באותם מקרים הסתבר בדיעבד שהרגולציה הישראלית מקלה הרבה יותר ביחס לרגולציה הזרה. הוסכם באופן עקרוני על הנושאים הבאים: 1. שקיפות – ועד האגודה מכיר בחשיבות של שקיפות בכל הקשור למיזם שיכולות להיות לו השלכות על כלל תושבי שילת. מסיבה זו, ועד האגודה מוכן לאפשר ליו"ר ועד המושב ולמשקיף נוסף מטעם התושבים להיות מעורבים בתהליך ולעיין בכל החומר הקיים והעתידי בנושא (למעט ההיבטים העסקיים). 2. מינוי יועץ חיצוני בלתי תלוי – בהתחשב במחסור במידע זמין בנוגע למיזם והשלכותיו האפשריות, ועד האגודה מכיר בחשיבות של העסקת יועץ חיצוני בלתי תלוי שילווה את התהליך המקצועי ויחווה דעתו על ההשלכות הבריאותיות והבטיחותיות שעלולות להתעורר מהמיזם עוד בטרם ההתקשרות בהסכם אופציה. מקובל על ועד האגודה כי נציגות התושבים תהיה מעורבת בבחירת היועץ. 3. ירידת ערך פוטנציאלית – נציגות התושבים הביעה חשש מירידת ערך של הנכסים בשילת ובפרט בהרחבה העליונה. הובהר שלא מדובר בדרישה המופנית כלפי האגודה אלא בהתנהלות מקובלת בפרויקטים מסוג זה, כשיזם נדרש לשאת בירידת הערך של נכסים סמוכים שמושפעים מאישור תוכנית ומשקלל את העלות במסגרת התוכנית העסקית שלו. בקרב נציגי ועד האגודה לא קיימת הסכמה בנושא, אך מקובל עליהם לבחון את הנושא בשלב המתאים אם וכאשר יתקדמו לניסוח חוזה מתוך הבנה שירידת ערך עלולה להשפיע גם על נכסים שבבעלות האגודה וחבריה.

סיכום הפגישה נכתב במשותף על ידי נציגי התושבים שנכחו בפגישה ואושר על ידי יו"ר הוועד המקומי שגם נכח בפגישה. ברוח השקיפות ושיתוף הפעולה שבה הסתיימה הפגישה הועבר אתמול הנוסח הנ"ל לאישורו של יו"ר ועד האגודה. לצערנו, יו"ר ועד האגודה טען בתגובה שהשיחה הייתה וולונטרית ולא מחייבת וחזר בו מחלק מההסכמות. נציגות התושבים מצרה על כך, דווקא מכיוון שמטרת הפגישה הייתה לייצר שקיפות מירבית בהתחשב בחששות המובנים שהמיזם מעורר בקרב קבוצה רחבה של תושבים. יש להבהיר שנציגות התושבים לא מעוניינת לקחת חלק בדיוני האגודה או בדיונים המסחריים מול היזמים ומטרתה היחידה לוודא שהאינטרסים של התושבים נשמרים. לכן, נציגות התושבים חוזרת על דרישתה שמכתב התושבים ותוכן הפגישה יובאו לידיעת כל גורם עסקי שעמו ינוהל מו"מ ובפני כל רשות רגולטורית שאישורה יידרש לפי כל דין.