פרוטוקול ועד אגודה מס' 436

מזכירות • 6/12/2017 כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד אגודת מושב שילת מס' 436

מתאריך 22/11/2017

מוזמנים: עו"ד שי רוה יועץ משפטי לאגודה

החב' אבי ישראלי

החב' איציק בן ישע (לא הגיע)

נוכחים: שרה תורגמן

רינת רב הון

נעם ברין

נועה גלמן

עמוס ולינסקי – יו"ר

אילן קופרשטיין – מזכיר

סדר היום:

1. פגישה עם עו"ד שי רוה בנושאים:

* משבצת האגודה

*דמי שימוש

*מגרש 300

*סננס

*ברין

2. גידור בבריכה

3. גדר ביטחון

4. מקטין לחץ מים כולל פרט מים חדש

5. חריגה מתקציב אחזקת קוי מים.

6. אסיפה כללית.

7. חופשה אילן.

התקיימה פגישת עבודה עם עו"ד שי רוה היועץ- המשפטי של האגודה בנושאים הבאים:

1. משבצת האגודה

התקיים דיון בסופו הוחלט להוציא מכתב לרמ"י משבצת האגודה כפי שמופיע בהצעת הרשות בתיקון קל במתחם החממות מקובלת עלינו עם קבלת אישור רמ"י לתיקון המבוקש. מוכנה האגודה לחתום על הסכם המשבצת.

נוכח החלטת רמ"י מס' 4134 על תוספת של 3 דונם לנחלה כתמריץ לסגירת משבצת האגודה עומד השטח לו זכאית האגודה לפיצוי בשטחי חרובה 141 דונם,

האגודה תבקש להמשיך ולהחזיק את יתרת שטחי חרובה כשטח זמני לעיבוד עונתי.

2. דמי שימוש

האגודה מוכנה לחתום על ההסכם שהוכן על ידי רמ"י עם תיקונים קלים ביניהם תקופת השימוש (רטרואקטיבית) ומועד סיום ההסכם.

האגודה עושה אבחנה בין שימושי האגודה לשימושי חבריה, ההסכם מטפל בשימושי האגודה, לגבי חברי האגודה: האגודה מוכנה לשמש כמתווך אך בשום אופן לא לקחת שום אחריות לגבי שימושים שמבצעים חבריה בשטחי החממות שהוקצו לחברים כאמצעי יצור חקלאי.

3. מגרש 300

בהתאם להחלטת רמ"י 1513 נדרשת האגודה לעבור לחוזה חכירה אף שלא עמדה בחוזה הפיתוח, עפ"י נוסח ההחלטה "במקרה בו היזם לא השלים את הבניה במועד שנקבע יותנה מתן ארכה להשלמת הבניה בתשלום 51% מההפרש בין ערך המקרקעין הנושא הפרשי הצמדה בלבד לבין ערך המקרקעין במועד מתן הארכה בהתייחס לאותן זכויות על פי שומה עדכנית".

לאור האמור פנתה הרשות לשמאי מטעמה לצורך הכנת שומה בגין הפרשי ערך הקרקע ללא הקלות. במקביל הוגשה בקשה להיתר לועדה לתכנון ובניה.

הבקשה כוללת מבנה בשטח כ- 800 מ"ר קומה מסחרית אחת (בשלב זה)

ובנוסף הועבר עותק מהבקשה להיתר לאישור וחתימת רשות מקרקעי ישראל.

4. סננס

רמ"י הגישה תביעה נגד סננס חיים והאגדה על חריגות בניה בשטח המגורים ושימוש לא מוסדר במגרש 36 באזור התעשיה. האגודה הגישה כתב הגנה בה הצהירה שאין לה שום אחריות למבוצע במגרש המגורים ומגרש התעשיה.

האגודה לא מבצעת ולא ביצעה כל שימוש במגרשים אלה. האגודה לא אישרה שימוש במגרשים אלה למעט מבנה מגורים בסיסי במגרש המגורים.

האגודה תכבד כל החלטה של בית המשפט לגבי השימושים הנטענים.

5. ברין

רמ"י הגישה נגד לורי ברין תביעת פינוי סילוק יד והריסה לגבי מגרש 38 באזור התעשיה. ביצוע ההריסה מתוכנן ל03/12/2017 , במקום התבצעו עבודות הכשרת המגרש כמגרש לממכר וסחר מכוניות כולל סככות לשטיפה וטיפול ברכבים ומבנה יבול שעתיד לשמש משרדים.

לורי ברין הגישה לבית המשפט שלום ברמלה בקשה לעיכוב ביצוע בדיון מקדמי שהתקיים בפני השופט זכריה ימיני, דרש השופט להכניס את מושב שילת כמשיבים.

כזכור לורי ברין נמנית עם 3 משפחות חקלאים שעברו לסקטור התעשייתי ולהם הקצתה האגודה אמצעי יצור תעשייתי (מגרש באזור התעשייה) מעבר לסקטור החקלאי מחייב שינוי הפרוגרמה של מושב שילת כך שיקבע שבשילת 21 נחלות חקלאות במקום 24 שמופיע היום ברשומות, האגודה מתקשה לגרום לכינוס ועדת פרוגרמות במשרד החקלאות לבצע את השינוי המבוקש.

ועדת פרוגרמות זו ועדה במשרד החקלאות לה מסורה ההחלטה על תקן הנחלות במושבים. החומר הרלוונטי הועבר להמשך טיפול של עו"ד שי רוה.

גידור בריכה:

הוחלט להרחיב את שטחי הדשא, צל, ומשחקים בבריכת השחייה. לקראת עונת הרחצה 2018 יורחב שטח מתחם הבריכה מזרחה ב600-700 מ"ר. אושר גידור השטח ומילוי אדמת חמרה בעלות כ- 25,000 ₪ בהמשך יובא לאישור תכנון וביצוע סככות צל, ריצוף משתלבות, מדשאה ומערכת השקיה.

גדר ביטחון

הוחלט על המשך גדר הביטחון מהכניסה לבריכת השחייה ועד לשער כפר חשמונאי השטח יוכשר להקמת גדר קשיחה באורך כ-450 מ"א עלות הפרויקט כ-75,000 , ככל הנראה תהיה השתתפות המועצה מתקציב פיקוד העורף בסך כ- 50,000 ₪

מקטין לחץ מים כולל פרט מים חדש

נוכח פיצוצי המים האחרונים בעיקר ברחובות רקפת ונורית בהרחבה הקטנה, הוחלט על התקנת מקטין לחץ בצומת הרחובות אורנים-חרוב. מקטין הלחץ מכויל ל-5 אטמוספרות כך שהלחץ בהרחבה הקטנה (עקב הפרשי הגובה) לא יעלה על 6-7 אטמוספרות.

נכון לתקופה טרם התקנת מקטין הלחץ, לחץ המים בכיכר רחובות זית, חרוב, אורנים עמד על 8 אטמוספרות ובהרחבה הקטנה 10 אטמוספרות . לחץ מטורף שכילה זעמו בצנרת הקיימת. מקטין הלחץ יותקן על גבי פרט מים חדש שיאפשר שליטה על לחצי המים והספיקות במקרה של שריפה והצורך בשימוש בברזי הכיבוי,

עלות הפרויקט כ- 50,000 ₪

הפרויקט אושר.

חריגה מתקציב אחזקת קוי מים

נוכח פיצוצי המים ברבים שנבעו מלחצי מים מטורפים נוצרה חריגה בתקציב אחזקת קוי מים ונכון להיום קיימת חריגה של 125,000 ₪

אסיפה כללית

הוחלט על כינוס אסיפה כללית של חברי אגודת מושב שילת, האסיפה תכונס ביום חמישי 25/01/2018 בשעה 19:00 בבית התרבות החדש בהעדר פורום מתאים (מינימום 14 חברים נוכחים) תדחה האסיפה לשעה 20:00 בהעדר פורום מתאים (מינימום 14 חברים נוכחים) גם בשעה זו תדחה האסיפה למועד אחר עליו תצא הודעה בנפרד.

סדר היום:

  1. אישור מאזן האגודה לשנת 2016
  2. דו"ח ניצול תקציב האגודה לשנת 2017
  3. אישרור חלוקת רווחים לשנת 2017
  4. אישור הצעת תקציב האגודה לשנת 2018
  5. אישור חלוקת רווחים לשנת 2018
  6. מינוי ועדת קלפי לבחירות לועד האגודה וועדת ביקורת
  7. עדכונים שוטפים
  8. שונות

אושרה חופשה לאילן קופרשטיין מ25/12/2017 עד 15/01/2018

רשם: אילן קופרשטיין