*שנה טובה!

תרבות ואירועים • כניסות

שנה טובה

וגמר חתימה טובה.

ת×צ×ת ת××× × ×¢××ר ××ר ×ת××× ×××× ×× ×ת××× ××××