פרוטוקול ישיבת ועד 91 מיום 5.6.19 תגובה לעמדת חבר הועד עמר וונש

רון סיון • כניסות

תפקיד הפרוטוקול לשקף דיון והחלטות שמתקבלות, הפרוטוקול אינו אמור לשקף הגיגי ליבו של מי מחברי הועד, על הפרוטוקול להיות קצר ועינייני.

התקיים דיון.

ובדמוקרטיה כמו בדמוקרטיה עמדתו של החבר עמר וונש היתה במיעוט (יחיד) ולא נתקבלה ולא באה לידי ביטוי בפרוטוקול.

במהלך הישיבה נרשם פרוטוקול זמני (ראשי פרקים והחלטות) על ידי יו"ר הועד אורן פנצר ובהעדרו על ידי ענבל תמים.

היתה תמימות דעים בנושא הצורך בקבלת החלטות קשות הן מבחינה סביבתית והן מבחינה תקציבית.

כאן המקום לקחת אחריות ציבורית כשליחי הציבור בשילת ולהגיב באופן מיידי, אחראי ושקול וכך נעשה וייעשה גם בעתיד.

ועד מקומי

הודעות בנושא זה